Diagnoza psychologiczna, IQ dzieci i dorosłych

Oferujemy diagnozę z wykorzystaniem testów:

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci

wydanie piąte to najnowsza wersja najpopularniejszego narzędzia do pomiaru inteligencji. Skala pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu zdolności dziecka – tak w zakresie inteligencji ogólnej, jak i uczenia się i wydobywania z pamięci. Narzędzie służy do pomiaru inteligencji dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera

wydanie trzecie to narzędzie przeznaczone do oceny inteligencji niewerbalnej, pamięci niewerbalnej i uwagi. Jest testem całkowicie niewerbalnym (co oznacza, że zarówno psycholog prowadzący badanie, jak i osoba badana nie używają w trakcie badania mowy). Umożliwia tym samym diagnozę osób niemówiących (w tym np. dzieci z mutyzmem), osób ze spektrum autyzmu oraz osób niesłyszących. Przeznaczone jest do badania osób w wieku od 3 do 20 lat. 

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Może być wykorzystywany do badania dzieci (od 2 roku życia) i młodzieży oraz osób dorosłych (do ukończenia 69 roku życia). Test oparty jest o hierarchiczny model inteligencji zaproponowany przez Cattela, Horna i Carrolla (CHC) uważany za jeden z najlepszych modeli opisujących procesy poznawcze. Pozwala na zbadanie tych aspektów inteligencji/funkcjonowania poznawczego, które wyróżniono w modelu CHC, czyli:

  • wiedza,
  • rozumowanie płynne,
  • rozumowanie ilościowe,
  • pamięć robocza,
  • przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne.

Cały test składa się z 10 typów zadań i dzieli się na 2 podskale: werbalną i niewerbalną, co oznacza, że każdy ze wspominanych wyżej czynników badany jest dwukrotnie, co daje możliwość porównania obu wyników i sformułowanie na tej podstawie dodatkowych wniosków diagnostycznych. Wyniki pełnego badania obejmują zatem iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników poznawczych. 

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 pozwala na diagnozę osób z populacji ogólnej, w tym wybitnie uzdolnionych oraz tzw. grup specjalnych (m.in. osób, u których podejrzewa się występowanie niepełnosprawności intelektualnej, osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji językowej, w spektrum autyzmu, z zaburzeniami uwagi, jak i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia). 

Diagnoza psychologiczna to w uproszczeniu proces służący poznaniu przyczyn zgłaszanych trudności. Jej zakres uzależniony jest od rodzaju podnoszonego problemu i każdorazowo ustalany jest indywidualnie. Najczęściej obejmuje ocenę rozwoju poznawczego (tj. badanie inteligencji, z zastosowaniem wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych) oraz rozwoju społeczno-emocjonalnego (tu, poza wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi, wykorzystuje się rozmowę, obserwację, zabawę, analizę rysunków itp.). Proces diagnozy poprzedzony jest zebraniem wywiadu od rodzica/opiekuna, co pozwala na wyłonienie hipotez diagnostycznych, które weryfikowane są w toku prowadzonej diagnozy. Uzyskane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę informacje pozwalają lepiej zrozumieć trudności dziecka i ukierunkować oddziaływania pomocowe. Często (np. w przypadku trudności w nauce) diagnoza psychologiczna odbywa się równolegle z diagnozą pedagogiczną. Zdarza się też, że musi zostać uzupełniona diagnozą medyczną. 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.  Rozumiem