Diagnoza dysleksji

Diagnoza ryzyka i  dysleksji, głębokiej dysleksji, dysortografii, dysgrafii 

Diagnoza ryzyka i dysleksji, dysortografii, dysgrafii obejmuje dzieci w wieku szkolnym, u których występują, pomimo prawidłowego rozwoju psychoruchowego, trudności:

  • w nabyciu umiejętności płynnego czytania
  • w nabyciu umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym, zniekształcenia wyrazów typu wzrokowego, słuchowego
  • w nabyciu umiejętności pisania pod względem graficznym (tzw. brzydkie pismo)
  • w pamięciowym uczeniu się
  • w budowaniu poprawnych, rozbudowanych wypowiedzi

Ponadto może dotyczyć dzieci

  • z niejednorodną lateralizacją lub brakiem dominacji lateralnej w zakresie oka, ręki, nogi
  • "obciążonym" wywiadem ciążowo – porodowym i wczesnorozwojowym.

O ryzyku dysleksji można mówić już w przypadku dzieci klasy 0. Późna diagnoza dysleksji utrudnia zarówno proces terapii jak i wtórnie wpływa na inne funkcje życiowe, wywołując zaburzenia nerwicowe, obniżając samoocenę oraz ambicje ważne w podejmowaniu codziennych czynności.

Postawienie diagnozy daje możliwość wydania opinii do szkoły o potrzebie dostosowania wymagań, metod i form pracy do potrzeb dziecka oraz warunków przeprowadzania kńcowych egzaminów.